1. Dane podmiotu

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
05-075 Warszawa Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku WP 31
NIP 952-12-76-258
Regon 000896835
Rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy w Halinowie O/Wesoła
nr rachunku 44 8019 1010 2002 0006 6414 0001
Tel. / fax: 22 773 40 08
e-mail: wesola@bibliotekawesola.pl
Strona WWW Biblioteki: https://bibliotekawesola.pl

2. Status prawny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną lub nabytą częścią mienia.
Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) jest miasto stołeczne Warszawa. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

Podstawa prawna działalności Biblioteki:

3. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny BP Wesoła 2018

Schemat organizacyjny_BP Wesoła 2018

 

 • Organy zarządzające:

Dyrektor – Elżbieta Daniłowicz
Tel. 22 773 40 08,
e-mail: dyrekcja.wesola@bibliotekawesola.pl

Główny Księgowy – Aldona Czuchraniuk
Tel. 22 773 40 08
e-mail: a.czuchraniuk@bibliotekawesola.pl

 • Inspektor ochrony danych:

Inspektor – Krzysztof Królik
Zastępca – Maciej Twardowski
e-mail: iod@wesola.e-bp.eu

 • Placówki biblioteczne:
 • Biblioteka Główna

Kierownik – Hanna Zieleniewska
05-075 Warszawa Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku WP 31
Tel. / fax: 22 773 40 08
e-mail: wesola@bibliotekawesola.pl
Godziny pracy dla czytelników:

        poniedziałek 11.00 – 19.00
        wtorek 11.00 – 18.00
        środa 10.00 – 16.00
        czwartek 11.00 – 18.00
        piątek 11.00 – 18.00
 • Filia Nr 1 Stara Miłosna

Kierownik – Małgorzata Kazimierska
05-077 Warszawa Wesoła, ul. Jana Pawła II 25
Tel.: 22 773 83 66
e-mail: wesola.f1@bibliotekawesola.pl

Godziny pracy dla czytelników:

        poniedziałek 11.00 – 19.00
        wtorek 11.00 – 18.00
        środa 11.00 – 18.00
        czwartek 10.00 – 16.00
        piątek 11.00 – 18.00
        sobota 9.00 – 14.00

dyżury w sobotę
zawieszone do odwołania

 • Filia Nr 2 Zielona

Kierownik – Danuta Polakiewicz
05-075 Warszawa Wesoła, ul. Podleśna 38
Tel.: 785 502 029
e-mail: wesola.f2@bibliotekawesola.pl

Godziny pracy dla czytelników:

        poniedziałek 11.00 – 19.00
        wtorek 11.00 – 18.00
        środa 10.00 – 16.00
        czwartek 11.00 – 18.00
        piątek 11.00 – 18.00
 • Filia Nr 3 Wola Grzybowska

Kierownik – Katarzyna Kąkol
05-075 Warszawa Wesoła, ul. Starzyńskiego 21
Tel.: 22 773 42 97
e-mail: wesola.f3@bibliotekawesola.pl
Godziny pracy dla czytelników:

        poniedziałek 11.00 – 19.00
        czwartek 11.00 – 18.00

4. Przedmiot działalności

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury. Do zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących dzielnicy Wesoła;
 • udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu i wypożyczanie do domu;
 • pełnienie służby informacyjno-bibliograficznej;
 • umożliwianie użytkownikom Biblioteki dostępu poprzez Internet do wszelkich informacji z wyjątkiem treści zastrzeżonych w Regulaminie Biblioteki określającym zasady dostępu do Internetu;
 • popularyzacja książki i czytelnictwa;
 • doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki oraz prowadzenie praktyk zawodowych;
 • doskonalenie metod i form pracy w placówkach bibliotecznych;
 • współdziałanie z instytucjami kultury i oświaty działającymi na terenie dzielnicy Wesoła.

5. Misja Biblioteki

Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy jest tworzenie optymalnych warunków dla zaspokajania różnorodnych potrzeb ogółu społeczeństwa w zakresie działalności czytelniczej, informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej.

6. Struktura własnościowa

Placówki biblioteczne mieszczą się w lokalach, których właścicielami są osoby trzecie.

7. Majątek

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. Przychody Biblioteki:

 • Dotacje z budżetu Organizatora,
 • Dochody własne,
 • Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Majątek Biblioteki 2012-2011
Majątek Biblioteki 2014-2013
Majątek Biblioteki 2016-2015
Majątek Biblioteki 2017
Majątek Biblioteki 2018-2019
Majątek Biblioteki 2019-2020
Majątek Biblioteki 2021-2022

8. Rejestry prowadzone w Bibliotece:

 • Ewidencja zbiorów bibliotecznych: inwentarze, rejestry ubytków
 • Rejestr czytelników i użytkowników
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr umów cywilnoprawnych
 • Rejestr dokumentacji finansowo-księgowej
 • Rejestr środków trwałych i wyposażenia
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Centralny Rejestr Umów (w ramach CRU m.st. Warszawy)

UMOWY ZAWARTE PRZEZ BIBLIOTEKĘ PODLEGAJĄCE UPUBLICZNIENIU
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI

9. Sposób załatwiania spraw

 • Zasady i warunki udostępniania zbiorów bibliotecznych, korzystania z dostępu do Internetu oraz innych usług są określone w Regulaminie korzystania z materiałów i usług Biblioteki – http://bibliotekawesola.pl/?page_id=3419
 • Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Książki życzeń i zażaleń, która znajduje się w każdej placówce lub zgłaszać w formie pisemnej (również drogą elektroniczną) do kierowników poszczególnych placówek (w godzinach pracy placówki) oraz Dyrektora (w każdy poniedziałek w godz. 16.30-17.30). Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu.
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

10. Informacje nieudostępnione w BIP

Pozostałe informacje dotyczące działalności Biblioteki zawarte są na innych podstronach witryny internetowej Biblioteki http://bibliotekawesola.pl

11. Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła
Informujemy o Zarządzeniu nr 1023/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Pełny tekst Zarządzenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://nowy.bip.um.warszawa.pl/web/prezydent/-/zarzadzenie-nr-1023/2024-z-2024-06-11

12. Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz określenia regulaminu jej pracy

Informujemy o Zarządzeniu nr 1261/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz określenia regulaminu jej pracy.

Pełny tekst Zarządzenia wraz z załącznikiem znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://nowy.bip.um.warszawa.pl/web/prezydent/-/zarzadzenie-nr-1261/2024-z-2024-07-16

13. Redakcja BIP

 1. Publikowanie informacji – Mirosław Domański
 2. Przygotowanie i odpowiedzialność za opublikowane informacje – Elżbieta Daniłowicz

Ostatnia aktualizacja BIP – 2024-07-16 Poprzednia aktualizacja BIP – 2024-06-11