Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Rozpoczęcie procedury
konkursowej nastąpi w ciągu 30 dni od podania do wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia
konkursu. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu
składania ofert.